Ga naar de inhoud
Hoofdmenu

Klik

Parochie mededelingen

NIEUWSARTIKELEN Gorsem
Menu-item
 
 

                           
           
OLV TENHEMELOPNEMING GORSEM

Medeling 11 december 2018$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Mededeling 22 maart 2018

 
Beste inwoners van Gorsem,
 
 
Graag een berichtje ter gelegenheid van Pasen over de vieringen in de paastijd waarop je vriendelijk wordt uitgenodigd
 
Samen stappen we op naar Pasen, het hoogtepunt van het kerkelijk jaar.
 
Op Aswoensdag  ontving een kleine kern, een  twaalftal  apostelen, het asse kruisje door toedoen van voorganger Michel Dejonghe.
 
Goede Vrijdag 30 maart zullen we samen het lijden van Jezus herdenken in onze parochiekerk om 15h. De tekst  van de kruisviering is deze van Mario Luzi die hij schreef voor  Paus Johannes de XXIII ste.  Deze werd gelezen op goede vrijdag in het Colosseum in Rome. Hierin vertolkt de auteur het gebeuren door de ogen van Jezus.
 
Pastoor Ghislain bracht een gemotiveerde homilie over armoede en solidariteit welke  104,23 euro opbracht ter gelegenheid van de eerste omhaling van broederlijk delen.Proficiat en hartelijk dank aan de gulle gevers.
 
Met de vieringen  van Witte Donderdag,  Paaswake en Pasen volgt onze parochie de vieringen van de federatie. Deze worden aangekondigd in Kerk en Leven en op het einde van deze brief.
 
Op Paasmaandag om 10h. houden we een gebedsviering.
 
Graag willen we met velen  in onze parochiekerk op 6 april, de vrijdag na Pasen,  aanwezig zijn om mekaar een oprechte  vreugde en vrede in de Paastijd  toe te wensen met een aansluitende  verwenning.
 
Diensten in onze parochie kerk.
 
Vrijdag 30 Maart:  Kruisweg om 15h.
 
Maandag 02 April:  Paasmaandag gebedsviering, met communie. 10h.
 
Vrijdag     08 April: Wekelijkse misviering  met aansluitend Paasreceptie.18h.
 
 
Pasen in de Trudo federatie.
 
Witte donderdag 29 maart: Federatieve viering in de OLV-Kerk 20h.
 
Goede Vrijdag      30 maart: Federatieve viering in de Minderbroederskerk 20h.
 
Paaszaterdag         31 Maart: Federatieve paaswake in OLV.Kerk en
 
                                              Basiliek van Kortenbos 21h, Minderbroedetrs 20h.
 
Verantwoordelijke uitgever:  De kerkraad van Gorsem  p/a.     Duraslaan 47

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$


Mededeling 9 april 2018

In onze Vasten en Paastijd hebben we enkele mooie vieringen gehad.
Aswoensdag, Goede Vrijdag en Paasmaandag met voorganger Michel De Jonghe.
De wekelijkse mis vieringen op vrijdag 18h. met onze parochiepriester Ghislain Agognon
en muzikaal verzorgd door Noël Reynders brengen gemiddeld 25 tot 40 gelovigen samen.
De tweede omhaling van Broederlijk delen bracht 110.67 euro.
Dank aan de gulle gevers.
Op vrijdag 20 April 2018 om 18h. is er vanwege de familie een herdenkingsviering voor
Hadelin (Alain) Schuermans, de schoonbroer van ons lid in de kerkraad André Smets.
Hij was afkomstig van Gorsem en overleed op 4 April 2018.


$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Mededeling 1 juni 2019.

Philippe II  le Picard  orgel
Gorsem
Open Kerken 1 juni 2019

Algemeen:  Wat is een orgel?
Het orgelinstrument bestaat uit een groot aantal delen, die samen een eenheid, een muziekinstrument vormen.
Alle delen zijn onmisbaar:  
-de kast
-de windvoorziening
-de winddistributie
-het regeerwerk: -handklavier,
-voet pedalen,
-mechaniek
-de orgelpijpen.
Een goed orgelinstrument ontstaat pas dan, wanneer de maker  -hier de orgelbouwer-  erin slaagt de schijnbaar onsamenhangende delen tot een constructief, technisch en artistiek geheel samen te voegen.
Er zijn drie hoofdtypen van orgelbouw: -het portatief
-het positief
-het orgel.
Het portatief
Is een draagbaar éénmansinstrument; de bespeler bedient de blaasbalgen met de linkerhand en de toetsen met de rechterhand.
In de Middeleeuwen en in de 16de eeuw werd het veelvuldig gebruikt bij processies en bij musiceren in zeer kleine kring.
Meestal was het portatief van pijpen voorzien, soms ook alleen van tongen.
Had het enkel tongen, dan noemde men het een regaal.

Het positief
Is belangrijk groter dan het portatief; het is moeilijk verplaatsbaar.  Er waren twee personen nodig voor de bediening; een voor de windvoorziening en een voor de bespeling.
Ook dit instrument was eertijds zeer geliefd.
Het werd eveneens tijdens optochten en processies gebruikt, maar dan getransporteerd op een wagen.
Tevens bood het de mogelijkheid op wisselende plaatsen in een kerk te worden opgesteld.
Het orgel

Is een onverplaatsbaar meubel, dat voor zijn bespeling, vroeger, altijd twee personen nodig had: de ‘blazer’ of blaasbalgbediener en de organist.
Een klein orgel kan identiek zijn met een groot positief.

Hier komen we bij ons orgel te Gorsem.
De klank van een orgel wordt bepaald door de verschillende groepen (soorten) van orgelpijpen.  Deze groepen worden geactiveerd als de organist een register trekt op het orgel.  De orgelpijpen die in de groep zitten die overeenkomt met dat register zullen dan klinken. De organist kan zo verschillende registers enkel en samen gebruiken.
Elk register heeft een eigen klankkleur, welke bepaald wordt door de vorm en samenstelling van de orgelpijp.
Enkele registervoorbeelden:
-prestant
-fluitachtig
-van metaal
-cilindrisch van vorm
-staat vooraan zichtbaar in het orgel
(= pre-stand)

-Holpijp
-fluitachtig
-cilindrisch
-van metaal
-afgedekt
-Gemshoorn
-fluitachtig
-van metaal
-vorm: van breed naar smal


-Houten gedekt
-volledig van hout
-rechthoekig van vorm
-gedekt


-Roerfluit
-van metaal
-cilindrisch van vorm
-gedekt
-met roer (klein buisje op afdekking)


-Trompet
-van metaal
-twee delen van de orgelpijp
                  die in elkaar passen
-lage deel heeft een tong
-bovendeel van smal naar breed

-Dulciaan
-van metaal
-2delen v.d. orgelpijp die in elkaar passen
-lage deel met tong
-bovendeel cilindrisch

-Vox Humana
-van metaal
-2delen die elkaar passen
-lage deel met tong
-bovendeel cilindrisch met bovenaan een kleine
                  verbreding, gevolgd door een versmalling.

Orgelbouwer: het geslacht Le Picard

De uit Noyon (Noord-Frankrijk) afkomstige orgelbouwfamilie Le Picard zal aan het einde van de 17de eeuw resoluut met de Brabantse tradities in Wallonië breken; van 1660 tot 1760 zijn orgelbouwactiviteiten van deze familie bekend.
De stamvader, Philippe I, was orgelbouwer te Amiens en overleed in 1702.
Uit zijn huwelijk met Geneviève Tarta ontsproot Philippe II, geboren te Noyon en overleden in 1730, vermoedelijk te Luik.  Hij is de orgelbouwer van dit orgel te Gorsem.
Zijn broer Antoine, wiens werkzaamheden nawijsbaar zijn van 1685 tot 1716, bouwde het prachtige orgel in de basiliek van Sanct-Hubert in 1685.
Jean-Baptiste Le Picard heeft,  samen met zijn vader Philippe II, instrumenten van bijzondere klasse geleverd en daardoor een sterke invloed uitgeoefend in het Prinsdom Luik.
Aanvankelijk werkte Philippe II nog onder Franse invloed, zoals blijkt uit de constructie van zijn pedaalwerken ‘à la française’.
Het werk van zijn zoon Jean-Baptiste Le Picard vond grote weerklank, ook in de Dietse streken van het Prinsdom, zoals blijkt uit de werklijst, die loopt van 1731 tot 1756, waaronder de kerkorgels van de O.L.Vrouwkerk te Tongeren (1750-52) en de benedictijnerabdij te Sint-Truiden (1753-56) welke verloren ging tijdens de Franse revolutie.
Van orgelbouwer Philippe II blijkt dit het enige overblijvende orgel te zijn in Vlaanderen, gebouwd in 1710.   Het is een zeldzaam  instrument van de ‘Luikse school’. Zoals u merkt heeft men hier te Gorsem een uitzonderlijk en uniek orgel.

Geschiedenis van het Le-Picard orgel van Gorsem

Dit orgel werd gemaakt voor een tot hedentoe voor ons onbekende bestemming.   Wel weten we dat dit orgel, samen met het hoogzaal, afkomstig is van Velm.
Velm:
In 1816 leverde Arnold Graindorge te Velm een instrument dat evenwel niet door hem gebouwd werd.  Vermits het kerkbestuur van Velm het kocht van Graindorge zelf moet het diens eigendom geweest zijn en omdat uit zijn rekeningboek blijkt dat dit één der eerste instrumenten was dat hij aan een parochie verkocht.  Het gaat hier misschien over het orgel dat zich vroeger in de St.-Pauluskerk te Luik bevond en dat Graindorge in 1805 in zijn bezit kreeg als loon voor de overplaatsing van het Picard-instrument van de St.-Pieterskerk naar de St.-Paulus.  Het terugvinden van het contract van het oude orgel van de St.-Paulus zou nu deze hypothese kunnen bevestigen of tegenspreken.

Overzicht van bekende historische feiten over het orgel van Velm-Gorsem.

In 1816 leverde Graindorge het instrument te Velm en ontving hiervoor de ronde som van 1000 Luikse florijnen.  Het orgel werd echter niet goed onderhouden en op 3 april 1864 opteerde de kerkfabriek voor een volledig nieuw en modern instrument.  Omdat het oude orgel naar hun inzichten ouderwets was wilden ze zich ervan ontdoen en werd het te koop aangeboden.
In 1865 werd dit orgel te Velm vervangen door een groter orgel van orgelbouwer Arnold Clerinckx uit Sint-Truiden die tevens er een groter hoogzaal meebouwde.
In datzelfde jaar werd het oude orgel verkocht aan pastoor Vandereycken te Gorsem voor de som van 300 Bfr., die zelf het instrument bekostigde want in de kerkrekeningen van Gorsem kan men geen enkele vermelding van deze aankoop aantreffen.  Gorsem beschikte hierdoor voor het eerst in zijn geschiedenis over een parochie-orgel.
Het instrument is een balustrade-orgel en het doksaal, dat gebouwd is in een stijl die harmonieert met de orgelkast werd in 1865 (waarschijnlijk) mee van Velm naar Gorsem vervoerd.
De mooie orgelkast bezat twee zijvleugels, wat thans in ons land een zeldzaamheid is.  De 4 haken zijn nog aanwezig.

Het instrument telt één manuaal en een aangehangen kistpedaal.  Zowel op het manuaal als op het kistpedaal, die beiden nog 18de-eeuws zijn, ontbreekt de Cis.

De uitgestrektheid van het handklavier bedraagt C-D-c3 (48 toetsen) en het kistpedaal telt 17 blokjes.
Bij de overplaatsing naar Velm heeft Graindorge de speeltafel, die zich achteraan het orgel bevond, aan de zijkant ingebouwd en hij voorzag toen het instrument van nieuwe perkamenten registernamen.
In de 18de eeuw bezat het orgel 9 registers en een tremulant.  Graindorge verwijderde de vox humana en de tremulant en plaatste boven de twee lege registergaten het opschrift ‘tacet’

De huidige toestand van het instrument grenst aan het ongelooflijke.  

De blaasbalg werd in de toren geplaatst en werd door een windkanaal dat dwars doorheen het plafond liep met het orgel verbonden.  Het resultaat van dit alles is dat een belangrijke hoeveelheid van de orgelpijpen verdwenen is en dat de pijpen die het overleefden sterk beschadigd , vaak opengesneden zijn en in een puinhoop over elkaar liggen in het orgel.
Registernamen op het orgel:

praestant 4’, waarvan 7+5+7 in het front
bourdon 8’, tenminste gedeeltelijk van Graindorge
cornet III, vanaf es1 -18de eeuws
doublette 2’
flûte 4’
montre 8’ diskant (Graindorge) vanaf c1
fourniture IV
cromhorne 8’  B/trompette 8’  D(18de eeuw) vanaf es1
tremulant
Wanneer we deze geschiedenis grondig bekijken, komen we tot de vaststelling dag Gorsem een uitzonderlijk  en waardevol kerkorgel bezit, dat de moeite waard is om het in zijn oorspronkelijke staat te herstellen.
De kerkfabriek heeft dan ook (in 2019) besloten dit instrument van de ondergang te redden en stappen te ondernemen om het te laten restaureren in zijn oorspronkelijke staat.
Hiervoor moet er veel opzoekwerk nog gebeuren en daarvoor zullen  geschiedkundigen en orgelbouwers aangesproken worden om hun ideeën hierover te laten kennen, plannen op te stellen en dan langs de verantwoordelijke instanties de restauratie te laten gebeuren.
Ook zal de kerkraad de bevolking hierin nauw blijven betrekken en  steun zoeken, zowel op het vlak van kennis, als op financieel gebied.
Noël Reynders-Jammaers , 1 juni 2019.

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Mededeling 13 oktober 2019.

Inhuldiging gerestaureerde kapel Heilig Hart Duras.
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Allerheiligen 1 november 2020$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Advent en kerstmis 2020
Update


De eredienstgebouwen blijven open, maar zonder eredienst. Bijeenkomsten van maximaal 4 personen, met mondmasker en op veilige afstand. Bij begrafenissen maximaal 15 aanwezigen toegelaten, zonder maaltijd of receptie achteraf. Huwelijken vinden enkel plaats in aanwezigheid van de echtgenoten, de getuigen en de ambtenaren van de burgerlijke stand. De maatregelen gaan in vanaf maandag 2 november 2020 t.e.m. zondag 13 december.
Terug naar de inhoud