Ga naar de inhoud
Hoofdmenu

Klik

Stookolie toelage OCMW

NIEUWSFLASH SINT-TRUIDEN
Menu-item


Federale STOOKOLIETOELAGE via het sociaal verwarmingsfonds
Over welke brandstof gaat het?

• huisbrandolie (mazout) aan de pomp en in bulk ( voor het vullen van een brandstoftank aan huis) ;
• verwarmingspetroleum (type c) aan de pomp en in bulk ;
• bulkpropaangas aan huis geleverd in grote hoeveelheid (in een propaangastank, niet in flessen).
Wie komt in aanmerking?
Categorie 1
Het gezin waarvan alle leden een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering genieten. Je behoort tot categorie 1 als je ziekenfondslidnummer eindigt op 1.
Categorie 2
Gezinnen met een laag inkomen waarvan het jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen lager dan of gelijk is aan 15.364,99 euro, verhoogd met 2.844,47 euro per persoon ten laste. Voor de berekening van dat inkomen wordt rekening gehouden met het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen (x 3) van andere woningen dan de gezinswoning.

Categorie 3
De personen met een schuldoverlast die
• een collectieve schuldenregeling
of
• een schuldbemiddeling
hebben en waarvan het OCMW bovendien vastgesteld heeft dat ze niet in staat zijn om de verwarmingsfactuur te betalen.
Voor hoeveel liter heb je recht op een toelage?

Per gezin en per verwarmingsperiode is er een toelage voor maximum 1.500 liter brandstof.
Hoeveel bedraagt de toelage?
De toelage bedraagt minimaal 210 euro en maximaal 300 euro voor 1.500 liter per gezin. De toelage wordt berekend op basis van de aankoopprijs.

De vaste toelage voor personen die zich verwarmen met stookolie of verwarmingspetroleum (ook genoemd lamppetroleum) gekocht aan de pomp is 210 euro. Eén aankoopbewijs volstaat.
Waar en wanneer kun je de toelage aanvragen?
Je kunt het hele jaar door je toelage aanvragen binnen de 60 dagen na de levering bij het OCMW, Clement Cartuyvelsstraat 12, 3800 Sint-Truiden.

Dit kan, enkel na afspraak, op
- dinsdag van 16.30 uur tot 18.15 uur
- donderdag van 13.30 uur tot 16 uur.
Het OCMW zal nagaan:
• of je wel degelijk behoort tot één van de categorieën van de doelgroep ;
• of je inderdaad gebruik maakt van een brandstof waarvoor je de toelage kan krijgen ;
• of het adres dat op de factuur wordt vermeld, overeenkomt met het leveringsadres en het adres waar je hoofdzakelijk verblijft ;
• of de aanvraagtermijn is nageleefd ;
• of je voldoet aan de inkomstenvoorwaarden via de gegevenstroom met de Federale Overheidsdienst Financiën.
Welke documenten moet je voorleggen?
• de leveringsfactuur.
Als je in een gebouw met meerdere appartementen woont, vraag je aan de eigenaar of beheerder van het gebouw een kopie van de leveringsfactuur en een attest met vermelding van het aantal appartementen waarop de factuur betrekking heeft.
• je identiteitskaart
• een vignetje van het ziekenfonds
• een bewijs van het gezinsinkomen: het meest recente aanslagbiljet, de meest recente pensioenfiche, het meest recente attest van een ontvangen sociale uitkering,….
• voor categorie 3: de beslissing van de toelaatbaarheid van de collectieve schuldenregeling of een attest van de persoon die de schuldbemiddeling verricht.
Waar vind je meer informatie?
bij het OCMW, Clement Cartuyvelstraat 12 3800 Sint-Truiden, tel 011 69 70 30
op www.verwarmingsfonds.be
of op het gratis nummer van het Sociaal Verwarmingsfonds, tel 0800 90 929
www.ocmw-st-truiden.be

Terug naar de inhoud